Obchodné podmienky

Úvod InfoObchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1. Údaje o prevádzkovateľovi www.pneuopravy.sk ďalej len „predávajúci“.

1.1 Predávajúcim je MASAYA s.r.o., sídlo Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica, zapísaný v Obchodnom registry Okresného súdu Banská Bystrica Vložka číslo:  18827/S, IČO: 45705232, IČ DPH: 2023096823, e-mail: info@pneuopravy.sk (ďalej len „predávajúci“).

1.2 Adresa pre reklamácie a vrátenie tovaru a iné: MASAYA s.r.o., Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica

1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.4 Používaním web stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2. Cena tovaru

2.1 Predávajúci je platcom DPH.
2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané s DPH/ bez DPH.
2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

3. Objednávka tovaru

3.1 Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.pneuopravy.sk

3.2 Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom alebo telefonicky prostredníctvom infolinky. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho do 10 dní, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

3.6 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, ak bola úhrada vykonaná vopred alebo ponúkne iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

 

4. Platobné a dodacie podmienky

4.1 Kupujúci môže za tovar zaplatiť dobierkou, prevodom ak sú vopred dohodnuté fakturačné podmienky, alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle spolu s tovarom v zásielke.

4.2 Platba je možná len v mene EUR.

4.3 Dodacia lehota pre tovar označený „skladom“ je vo väčšine prípadov do 24 hodín od potvrdenia objednávky, pokiaľ objednávka bola vytvorená do 12:00 hod. Objednávky po 12:00 hod. budú expedované nasledujúci pracovný deň, tým sa doba dodania posúva na 48 hodín od zadania objednávky.

4.4 O odoslaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

4.5 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke a to

  1. osobný odber
  2. kuriérskou službou

4.6 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:

a)   dodanie kuriérskou službou  pri objednávke tovaru do 71,99 € s DPH účtujeme prepravné  6 € s DPH vrátane poplatku za dobierku, ak váha jedného balíka nepresiahne 40 kg

b)   dodanie kuriérskou službou pri objednávke tovaru od 72 € s DPH ak váha jedného balíka nepresiahne 40 kg je zdarma

c)   ak váha jedného balíka presiahne 40 kg, poplatok za prepravu bude účtovaný podľa cenníka kuriérskej služby. V takom prípade o poplatku za prepravu bude zákazník informovaný

4.7 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.

4.8 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.

4.9 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

4.10 Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar.

4.11 Zasielanie do zahraničia je možné len po vzájomnej dohode oboch strán. Zásielky sú realizované kuriérskou spoločnosťou alebo inou prepravnou spoločnosťou a sú spoplatňované individuálne podľa cenníka prepravcu.

4.12 Platba zo zahraničia je možná len prevodom na bakový účet predávajúceho v mene Euro

 

5. Odstúpenie od zmluvy/Vrátenie tovaru

5.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

5.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“).

5.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

5.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy.

5.5 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).

5.6 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 5.4 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.7 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uvedený ako „Tovar na objednávku“, ktorý je objednaný len pre kupujúceho a nie je bežne dostupný na skladoch dodávateľa.

 

6. Reklamácie a záručné podmienky

6.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.

6.2 Záručná doba pre tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom (napríklad B2B). Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenie výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nedodržanie montáže odporúčané výrobcom alebo nesprávnym skladovaním. 

      V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy.

      Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený alebo vadný tovar musí byť kompletný, v pôvodnom balení a bez známok montáže.

6.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou daňového dokladu.

6.5 Kupujúci pred odoslaním je povinný vypísať reklamačný protokol, ktorý mu zašle predávajúci a odoslať ho spolu s tovarom na reklamáciu. Ak je odosielaná reklamácia na posúdenie k výrobcovi, je potrebné dodať niektoré špecifikácie, ktoré požaduje výrobca.

6.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim resp. prepravnou spoločnosťou. Pri reklamácii B2B sa riadime príslušnými ustanoveniami zákonov. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

6.7 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

 

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2021

Informácie o nakupovaní

Kontakt

MASAYA s.r.o.

Tatranská 6555/6

974 11 Banská Bystrica

IČO: 45705232

IČ DPH: SK2023096823


Telefón: +421 908 44 34 04

Email:  info@pneuopravy.sk


Copyright 2021 - 2024 © pneuopravy