GDPR

Úvod InfoGDPR

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov.

 

Spoločnosť MASAYA s.r.o. so sídlom Tatranská 6555/6, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45705232 (ďalej len "MASAYA"), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov.

MASAYA s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom Rady Európy č.108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

Spracovávame iba presné osobné údaje, ktoré získame v súlade s ZOOU, pričom tieto osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu:

 1. plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb
 2. účtovné a daňové účely
 3. vymáhanie pohľadávok
 4. dodržanie právneho záväzku
 5. interný priamy marketing
 6. vedenie zákazníckej evidencie

Rozsah spracovania osobných údajov:

 1. meno a priezvisko
 2. názov spoločnosti
 3. adresa alebo sídlo spoločnosti
 4. identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo
 5. doručovacie adresy
 6. telefónne číslo
 7. e-mailová adresa

Spracovanie:

MASAYA spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOU. Rovnaké zabezpečenia vyžadujeme aj od iných spracovateľov osobných údajov. Osobné údaje môžu byť na základe žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré môžu zo zákona takéto údaje vyžadovať. Ďalej odovzdávame údaje zmluvným prepravcom a kuriérskym službám v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo. Iným subjektom osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdávame.

Práva dotknutých osôb:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o spracovateľoch a  o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že MASAYA alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený požiadať spoločnosť alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie. Môže požadovať aby spoločnosť alebo jej zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav. Subjekt údajov je oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Informácie o nakupovaní

Kontakt

MASAYA s.r.o.

Tatranská 6555/6

974 11 Banská Bystrica

IČO: 45705232

IČ DPH: SK2023096823


Telefón: +421 908 44 34 04

Email:  info@pneuopravy.sk


Copyright 2021 - 2024 © pneuopravy